ALGEMENE VOORWAARDEN SAMA Autisme Centrum

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SAMA Autisme Centrum: SAMA Autisme Centrum, statutair gevestigd te Amstelveen, de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die jeugdhulp biedt aan Cliënten met autisme en/ of aanverwante stoornissen.

 2. Cliënt: een minderjarige die op basis van een beschikking van de gemeente in aanmerking komt voor jeugdhulpverlening en een overeenkomst daartoe heeft gesloten of gaat sluiten met SAMA Autisme Centrum, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger of schriftelijk gemachtigde.

 3. Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s) of voogd(en) van een minderjarige Cliënt

 4. Schriftelijk gemachtigde: de door de Cliënt aangewezen persoon die zonder wettelijke basis op basis van een schriftelijke opdracht van Cliënt deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de Cliënt bijstaat in de behartiging van zijn belangen.

 5. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen SAMA Autisme Centrum en de Cliënt is gesloten waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.

 6. Beschikking: bij zorg in natura (ZIN) het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd of een cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. Bij PGB het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgesteld of een cliënt in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget.

 7. Jeugdhulpverlening: (het verrichten van) jeugdhulpverlening door SAMA Autisme Centrum op grond van de Jeugdwet zoals overeengekomen in de door cliënt en SAMA Autisme Centrum gesloten overeenkomst.

 8. Dienstverlening: (het verrichten van) andere handelingen dan ondersteuning rechtstreeks betrekking hebbend op een Cliënt in het kader van of verband houdend met een aanspraak op grond van de Wmo.

 9. Zorgarrangement: de overeengekomen jeugdhulp en diensten, afgeleid van de beschikking.

 10. Jeugdhulpverleningsplan: het document waarin bij aanvang van de jeugdhulpverlening alsmede na evaluatie en actualisatie de afspraken over de jeugdhulp en de uitkomsten van de bespreking van het jeugdhulpverleningsplan schriftelijk zijn vastgelegd.

 11. Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor SAMA Autisme Centrum volgens de wettelijke regels op grond van de overeenkomst met de gemeente rechtstreeks vergoeding ontvangt voor de aan de individuele Cliënt verleende jeugdhulp.

 12. Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie in de vorm van trekkingsrechten die aan Cliënt zijn toegekend en waarmee cliënt zelf betalingen kan (laten) doen voor zorg e/o jeugdhulp.

 13. Cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning van Cliënt met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling waarvan Cliënt gebruik kan maken bij de bespreking van het jeugdhulpverleningsplan.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot jeugdhulpverlening en overige diensten verleend op grond van de Jeugdwet tussen de Cliënt en SAMA Autisme Centrum.

2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten in het kader van de Wlz of Wmo.

3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.

4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

5. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

6. Met schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden ook bedoeld langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Het recht op jeugdhulp wordt van kracht na het aangaan van een overeenkomst tussen SAMA Autisme Centrum en de Cliënt en het bereiken van overeenstemming over het jeugdhulpverleningsplan.

2. Een overeenkomst, inclusief jeugdhulpverleningsplan, wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door SAMA Autisme Centrum en Cliënt.

3. In het geval de feitelijke jeugdhulp op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.

4. In de overeenkomst leggen SAMA Autisme Centrum en Cliënt het overeengekomen jeugdhulpverleningsplan vast.

Artikel 4 Beëindiging en opzegging

1. De overeenkomst eindigt door:

a. het verstrijken van de looptijd;

b. het verlopen van de afgegeven beschikking, tenzij sprake is van een

passende (vervolg)beschikking en de jeugdhulp volgens SAMA

Autisme Centrum kan worden gecontinueerd;

c. de wijziging van de beschikking door de gemeente, tenzij de Cliënt

naar de mening van SAMA Autisme Centrum kan aantonen dat de

Cliënt op grond van de gewijzigde beschikking voldoende

c. het overlijden van de Cliënt;

d. een door SAMA Autisme Centrum geconstateerd definitief vertrek

van de Cliënt uit de instelling van SAMA Autisme Centrum;

d. opzegging;

e. ontbinding;

f.een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de Cliënt elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen jeugdhulp als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;

g.einde van de overeenkomst tussen de gemeente en SAMA Autisme Centrum;

h.bij wederzijds goedvinden;

i.overige wettelijke of overeengekomen beëindigingsgronden

2.Voor de Cliënt met een PGB geldt tevens dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:

a.intrekking van de beschikking door de gemeente. De overeenkomst eindigt in dat geval met ingang van de dag van de intrekking;

b.wijziging van de beschikking door de gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van de wijziging indien de Cliënt niet kan aantonen dat hij op grond van de gewijzigde beschikking voldoende trekkingsrechten heeft dan wel over voldoende eigen financiële middelen beschikt.

3.SAMA Autisme Centrum kan de Overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de jeugdhulp in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:

a.de Cliënt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet naleeft;

b.de Cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder langdurige afwezigheid;

c.de Cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde, of anderen2 bij de Cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of Cliënten van SAMA Autisme Centrum, die voortzetting van de jeugdhulp niet meer mogelijk maken, waaronder begrepen agressie, geweld, criminaliteit, alcohol- en/of drugsmisbruik en intimidatie;

d.de omvang of zwaarte van de jeugdhulp door een gewijzigde (hulp)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de Overeenkomst gaat vallen en SAMA Autisme Centrum en de Cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de Overeenkomst, al dan niet omdat de gemeente daarmee niet akkoord gaat;

e.op het moment dat SAMA Autisme Centrum geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van de overeengekomen jeugdhulp en de Cliënt deze ook niet voor eigen rekening wil gaan afnemen;

f.in geval van SAMA Autisme Centrum surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard;

g.een vertrouwensbreuk tussen Cliënt en SAMA Autisme Centrum waardoor goede zorgverlening niet meer mogelijk is;

h.de Cliënt ondanks een schriftelijke waarschuwing waarin een redelijke termijn is gesteld, na verloop van die termijn niet voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder ook zijn betalingsverplichtingen voor overeengekomen aanvullende diensten en services;

i.indien Cliënt verhuist naar een adres waar van SAMA Autisme Centrum in redelijkheid niet kan worden gevraagd om de Overeenkomst in stand te houden.

4.SAMA Autisme Centrum zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de Cliënt.

5.In de gevallen genoemd in 4.3 kan opzegging door SAMA Autisme Centrum tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de Cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 4.3 sub e, en f genoemde gevallen.

6.De Cliënt kan de Overeenkomst altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende redenen een kortere opzegtermijn rechtvaardigen.

7.Opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Artikel 5 Beschikking

1.De Cliënt die ZIN ontvangt of met een PGB jeugdhulp inkoopt, dient te beschikken over een geldige beschikking.

2.Als de hulpvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat SAMA Autisme Centrum zijns inziens geen goede jeugdhulp kan leveren binnen de grenzen van de beschikking, vraagt de Cliënt op gemotiveerd schriftelijk verzoek van SAMA Autisme Centrum binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuwe beschikking aan bij de gemeente. Indien gewenst ondersteunt SAMA Autisme Centrum hierbij.

3.Cliënt dient SAMA Autisme Centrum meteen te informeren over het intrekken, het wijzigen van de beschikking en over een herindicatie. Doet de cliënt dat niet, dan zijn eventuele financiële consequenties voor de cliënt.

Artikel 6 Jeugdhulp

1.SAMA Autisme Centrum draagt er zorg voor dat de jeugdhulp van goede kwaliteit is en zet daartoe deskundig personeel in.

2.De Cliënt en SAMA Autisme Centrum handleen in de uitvoering van de Overeenkomst op basis van een situatie van wederzijds respect en vertrouwen.

3.SAMA Autisme Centrum onderzoekt periodiek de tevredenheid van Cliënten.

4.SAMA Autisme Centrum is bevoegd haar feitelijke verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met cliënt werkzaamheden uit te besteden aan (een) derde(n).

Artikel 7 Ruimtelijke privacy

1.SAMA Autisme Centrum draagt ervoor zorg dat de jeugdhulp wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de Cliënt, tenzij de Cliënt ermee heeft ingestemd dat de hulp(verlening) mag worden waargenomen door anderen en/of uitstel van de hulp(verlening) niet verantwoord is of het uitvoeren van de verrichtingen buiten de waarneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is.

2.Onder anderen dan de Cliënt zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.

Artikel 8 Informatie

1.SAMA Autisme Centrum geeft aan de Cliënt algemene informatie en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen jeugdhulp, waarover de Cliënt redelijkerwijze dient te beschikken. SAMA Autisme Centrum geeft deze informatie schriftelijk als de Cliënt daarom vraagt.

2.De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en het bevattingsvermogen van de Cliënt en bij de jeugdhulp die de Cliënt krijgt op grond van de Overeenkomst.

3.SAMA Autisme Centrum geeft de informatie alleen niet indien die informatieverstrekking zou leiden tot ernstig nadeel voor de Cliënt. Indien het belang van de Cliënt dit vereist geeft SAMA Autisme Centrum de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger of schriftelijk gematigde van de Cliënt.

Artikel 9 Jeugdhulp en toestemming

1.SAMA Autisme Centrum streeft er naar binnen (zes) weken na aanvang van de jeugdhulp in overleg met de Cliënt een jeugdhulpverleningsplan uit te werken, tenzij de jeugdhulp uitsluitend bestaat uit logeeropvang.

2.Bij het opstellen van het jeugdhulpverleningsplan worden voor de jeugdhulp in natura als uitgangspunt genomen de geldige beschikking van de gemeente waar de Cliënt woont en de afspraken van SAMA Autisme Centrum met die gemeente.

3.In het jeugdhulpverleningsplan liggen de afspraken tussen de Cliënt en SAMA Autisme Centrum vast over de:

a.behoeften van de Cliënt;

b.doelen van de jeugdhulp;

c.inzet van SAMA Autisme Centrum;

d.eventuele inzet van vrijwilligers en/of mantelzorgers;

e.wijze van evalueren van de jeugdhulp waarbij de resultaten worden gemeten; en

f.evaluatiemomenten.

4.Het jeugdhulpverleningsplan zoals de Cliënt en SAMA Autisme Centrum zijn overeengekomen of zullen overeenkomen, maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

5.Het jeugdhulpverleningsplan wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig in overleg met de Cliënt aangepast binnen de ruimte die de beschikking biedt.

6.De locatie waar de jeugdhulp volgens het jeugdhulpverleningsplan wordt geboden kan SAMA Autisme Centrum na overleg met de Cliënt wijzigen indien SAMA Autisme Centrum dit redelijkerwijs nodig acht.

7.De Cliënt kan bij de bespreking van het jeugdhulpverleningsplan gebruik maken van de onafhankelijke Cliëntondersteuning die de gemeente biedt.

Artikel 10 Verplichtingen van de Cliënt

1.Cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die SAMA Autisme Centrum in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de ondersteuning en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

3.Cliënt is verplicht SAMA Autisme Centrum meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de ondersteuning en dienstverlening van belang kunnen zijn.

4.Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

5.De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer van het inkomen en de uitgaven van de client. SAMA Autisme Centrum is hiervoor nimmer aansprakelijk.

6.SAMA Autisme Centrum kan eisen stellen aan de kleding en hulpmiddelen van Cliënt. Dit om Cliënt op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen ondersteunen.

7.Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn inkomen en de uitgaven. SAMA Autisme Centrum is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 11 Dossiervorming, geheimhouding en privacy

1.SAMA Autisme Centrum richt een dossier in met betrekking tot de jeugdhulp voor de Cliënt. Het dossier omvat het jeugdhulpverleningsplan en eventueel andere relevante gegevens die direct verband houden met de jeugdhulp.

2.SAMA Autisme Centrum hanteert een privacyreglement waarin de rechten van de cliënt en de plichten van SAMA Autisme Centrum zijn beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

3.Het jeugdhulpverleningsplan maakt deel uit van het dossier.

4.Het dossier is eigendom van SAMA Autisme Centrum. SAMA Autisme Centrum verstrekt de Cliënt inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

5.SAMA Autisme Centrum draagt zorg dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de Cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

6.Aan de wettelijk vertegenwoordiger of schriftelijk gemachtigde van de wilsonbekwame Cliënt kan zonder toestemming van de Cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.SAMA Autisme Centrum handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12 Klachten en geschillen

1.De Cliënt kan een klacht bespreken met de aan hem toegewezen cliëntbegeleider of diens leidinggevende.

2.Klachten kunnen ook voorgelegd worden aan een cliëntvertrouwenspersoon.

3.Daarnaast heeft SAMA Autisme Centrum een klachtenregeling vastgesteld. Op basis hiervan kan Cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie cliënten.

4.De klachtenregeling ligt ter inzage bij SAMA Autisme Centrum en wordt op verzoek van Cliënt toegestuurd. Tevens is de klachtenregeling terug te vinden op de website www.samaautismecentrum.nl.

5.De cliënt kan klachten over de dienstverlening door SAMA Autisme Centrum mondeling en schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtenregeling van SAMA Autisme Centrum.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.De Cliënt moet SAMA Autisme Centrum in de gelegenheid te stellen een tekortschieten door SAMA Autisme Centrum in de nakoming van de Overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van SAMA Autisme Centrum te herstellen.

2.De aansprakelijkheid van SAMA Autisme Centrum is beperkt tot het bedrag dat de daarvoor door SAMA Autisme Centrum gesloten verzekering uitkeert, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Als de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt als volgt:

a.als de Overeenkomst op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden heeft geduurd is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Overeenkomst gemoeid is;

b.als de Overeenkomst op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden heeft geduurd is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

3.Het bepaalde in artikel 13.2 is mede van toepassing op door SAMA Autisme Centrum ingeschakelde derden.

4.De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.2 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van SAMA Autisme Centrum.

5.De Cliënt is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

Artikel 14 Betaling

1.De kosten van de jeugdhulp in natura brengt SAMA Autisme Centrum in rekening bij de gemeente.

2.Als Cliënt aanvullende ondersteuning en dienstverlening wil ontvangen die de beschikking valt, komt deze voor rekening van de Cliënt. Aanvullende diensten en services levert SAMA Autisme Centrum uit¬sluitend als die in de Overeenkomst zijn opgenomen of zijn vastgelegd in een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door de Cliënt en SAMA Autisme Centrum is ondertekend.

3.De prijzen van de overeengekomen ondersteuning en de overeengekomen aanvullende diensten en services worden jaarlijks aangepast aan in ieder geval de loon- en kostenontwikkelingen en indien van toepassing de wettelijke tarieven.

4.Op alle ondersteuning en dienstverlening voor rekening van de Cliënt zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

Artikel 15 Arbeidsomstandigheden

1.In het geval SAMA Autisme Centrum jeugdhulp verleent in de privéwoning van Cliënt, kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1.Met betrekking tot de door of namens SAMA Autisme Centrum uitgebrachte adviezen en/of publicaties over de jeugdhulp berusten de intellectuele eigendomsrechten bij SAMA Autisme Centrum. De mede met advisering omtrent de jeugdhulp verband houdende stukken die door de Cliënt aan de SAMA Autisme Centrum zijn overhandigd, blijven eigendom van de Cliënt.

2.De Cliënt verbindt zich de door of namens SAMA Autisme Centrum uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van SAMA Autisme Centrum, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook SAMA Autisme Centrum of een aan hem verbonden zorgverlener partij is.

3.Indien de Cliënt binnen de instelling van SAMA Autisme Centrum en/of met gebruikmaking van de middelen van SAMA Autisme Centrum een (kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan SAMA Autisme Centrum. Door middel van de ondertekening van overeenkomst draagt de Cliënt deze rechten bij voorbaat over aan SAMA Autisme Centrum. Indien en voor zover deze overdracht bij voorbaat niet leidt tot rechtsgeldige overdracht, zal Cliënt dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger of schriftelijke gemachtigde na het tot stand brengen van individuele intellectuele eigendomsrechten desgevraagd alle medewerking verlenen om alsnog de in dit artikel beoogde overdracht te realiseren.

Artikel 17 Nakoming tegenover de wilsbekwame Cliënt

1.Tegenover de Cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt SAMA Autisme Centrum zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).

2.Als een wilsbekwame Cliënt ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft SAMA Autisme Centrum de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn ouder(s) of voogd(en) voor het uitvoeren van de overeenkomst. SAMA Autisme Centrum komt de verplichtingen die uit de overeenkomst met de Cliënt voortvloeien zowel na tegenover de Cliënt als tegenover diens ouder(s) of voogd(en).

3.Is een wilsbekwame Cliënt 16 jaar of ouder dan komt SAMA Autisme Centrum de verplichtingen die uit de overeenkomst met de Cliënt voortvloeien uitsluitend na tegenover de Cliënt zelf.

4.Als een Cliënt van 16 jaar of ouder naar het oordeel van SAMA Autisme Centrum feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt SAMA Autisme Centrum zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de Cliënt.

Artikel 18 Nakoming tegenover de wilsonbekwame Cliënt

1. Tegenover de Cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt SAMA Autisme Centrum zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).

2.Tegenover de wilsonbekwame Cliënt die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt SAMA Autisme Centrum zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).

3.Ontbreekt een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde als bedoeld in het vorige lid, dan komt SAMA Autisme Centrum de verplichtingen die uit de overeenkomst met de Cliënt voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:

a.de echtgenoot van de Cliënt;

b.de geregistreerde partner van de Cliënt;

c.de levensgezel van de Cliënt;

d.een ouder van de Cliënt;

e.een kind van de Cliënt;

f.een broer of zuster van de Cliënt.

SAMA Autisme Centrum kiest tegenover welke belangenbehartiger, zoals omschreven in artikel 1.1 hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de Cliënt en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

Artikel 19 Vertegenwoordiging

1.Indien SAMA Autisme Centrum, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de Cliënt nakomt tegenover een andere persoon dan de Cliënt zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de Cliënt zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.

2.SAMA Autisme Centrum komt zijn verplichtingen ten opzichte van de Cliënt niet na ten opzichte van de in artikel 19.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van SAMA Autisme Centrum zoals genoemd in artikel 6.

3.Als de Cliënt zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 19.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de Cliënt te voorkomen.

4.SAMA Autisme Centrum kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 19.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de Cliënt te voorkomen.

5.Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 19.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

Artikel 20 Verandering van zorglocatie

1.SAMA Autisme Centrum kan besluiten om de locatie waar Cliënt jeugdhulp ontvangt te veranderen (andere kamer/woning/centrumlocatie) om redenen van de aard/omvang van de hulpvraag van Cliënt, gedrag van Cliënt of vanwege optimale benutting van ruimten, middelen en/of personeel.

2.Cliënt wordt tijdig geïnformeerd over het voornemen van SAMA Autisme Centrum tot verandering van de locatie. Met Cliënt vindt tijdig overleg plaats over wensen en voorkeuren. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

3.Als Cliënt ernstige bezwaren heeft tegen het voornemen van SAMA Autisme Centrum om de zorglocatie te veranderen, zal in samenspraak met Cliënt bezien worden of er een alternatief gevonden kan worden waarin Cliënt zich wel kan vinden.

4.SAMA Autisme Centrum neemt uiteindelijk een beslissing over de zorglocatie van Cliënt en Cliënt wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

5.Cliënt wordt in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de nieuwe zorglocatie.

6.SAMA Autisme Centrum zorgt voor een goede begeleiding van Cliënt vanaf het voornemen tot verhuizing tot en met de realisatie daarvan.

Artikel 21 Huisregels

1.Elke locatie van SAMA Autisme Centrum heeft huisregels, die zoveel mogelijk in overleg met cliënten worden vastgesteld en op schrift worden gezet. Het doel van deze afspraken is om te zorgen voor een ordelijke gang van zaken. Cliënt ontvangt voor zover relevant, een afschrift van deze huisregels en verklaart zich eraan te houden.

Artikel 22 Hulp op afstand

1. SAMA Autisme Centrum kan hulp op afstand verlenen aan de individuele cliënt door inzet van domotica. Hierover worden met de betrokken Cliënt afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn die aan de rechter worden voorgelegd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SAMA Autisme Centrum is gevestigd.

Artikel 24 Annulering

1.Te leveren jeugdhulp en aanvullende diensten en services kunnen, tenzij anders overeengekomen in het jeugdhulpverleningsplan, met een minimale annuleringstermijn van 4 werkdagen vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering daarvan, door de Cliënt worden geannuleerd. SAMA Autisme Centrum zal de overeengekomen jeugdhulp en aanvullende diensten dan niet verlenen, behalve indien het belang dat de Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

2.In geval van niet tijdige annulering brengt SAMA Autisme Centrum de volledige kosten in rekening bij de Cliënt, tenzij anders overeengekomen in het jeugdhulpverleningsplan.

Artikel 25 Wijzigingen

1.Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door SAMA Autisme Centrum worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen in werking na de dag waarop ze aan de Cliënt zijn meegedeeld, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten

Artikel 26 Slot

1.Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 april 2024

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot jeugdhulpverlening tegen betaling door Cliënt (Betalingsvoorwaarden).

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op de Cliënt die naast Zorg in natura (ZIN) overige zorg- of diensten van SAMA Autisme Centrum afneemt, waarvoor de Jeugdwet of het PGB geen financiering bieden.

Artikel 2 Aanbieding

1.Alle door SAMA Autisme Centrum gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van jeugdhulp zijn vrijblijvend.

2.SAMA Autisme Centrum is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door SAMA Autisme Centrum en Cliënt.

Artikel 3 Tarieven en kostprijzen

1.In de overeenkomst worden het ten aanzien van het zorgarrangement overeengekomen aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3., is niet mogelijk, tenzij SAMA Autisme Centrum en de Cliënt hiermee schriftelijk instemmen.

2.Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement de wettelijke tarieven van toepassing zijn, wordt het tarief overeenkomstig die tarieven bepaald, tenzij anders overeengekomen.

3.De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en de wettelijke tarieven.

Artikel 4 Kredietwaardigheid

1.Indien de kredietwaardigheid van de Cliënt daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan SAMA Autisme Centrum nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling.

Artikel 5 Factuur en betaling

1.SAMA Autisme Centrum brengt de kosten binnen 5 dagen na het einde van de maand waarin de aanvullende diensten en services en/of jeugdhulp zijn verleend op een gespecificeerde factuur bij de Cliënt in rekening.

2.De in artikel 5.1 genoemde factuur bevat naam, adres en het KvK nummer van SAMA Autisme Centrum, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren, dagdelen of etmalen en is onder.

3.Betaling door de Cliënt dient te geschieden binnen de termijn van 14 dagen, na dagtekening van de factuur.

4.Indien de factuur niet is voldaan binnen de termijn van 14 dagen, dan stuurt SAMA Autisme Centrum de Cliënt een betalingsherinnering waarin een tweede termijn wordt gesteld om de factuur te voldoen van in ieder geval 14 dagen. Blijft betaling ook na deze termijn uit dan is de Cliënt automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de eerste betalingstermijn de wettelijke rente over het te vorderen bedrag en incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SAMA Autisme Centrum. (Op de website van de Rechtspraak staat de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK)).

5.SAMA Autisme Centrum is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.

Artikel 6 Incasso

1.Is de Cliënt in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Cliënt.

2.De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. (Op de website van de Rechtspraak staat de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK)).